Stationen im St.-Johannes-Hospital

Stationen im Überblick
StationFachklinikTelefon
St. 2Kardiologie02331/ 696-112
St. 3Intensivmedizin02331/ 696-101
St. 4Psychiatrie und Psychotherapie02331/ 696-180
St. 5Psychiatrie und Psychotherapie02331/ 696-213
St. 6Psychiatrie und Psychotherapie02331/ 696-256
St. 8Neurologie02331/ 696-315
Stroke UnitNeurologie02331/ 696-317
St. 9Neurologie02331/ 696-388
St. 10Innere Medizin, Kardiologie, Schmerztherapie
02331/ 696-413
St. 11Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie02331/ 696-466
St. 12Innere Medizin02331/ 696-546
St. 14Psychiatrie und Psychotherapie02331/ 696-276
St. 15Psychiatrie und Psychotherapie02331/ 696-674
St. 16Psychiatrie und Psychotherapie02331/ 696-680
St. 17Psychosomatische Medizin02331/ 696-229